POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

JBW Sp. z o.o. reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu, który jest Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisów internetowych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
a) za pośrednictwem formularza kontaktowego;
b) z naszym Administratorem Danych Osobowych na adres: as@jbw.com.pl

1. Jakie dane przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

W związku z tym, że świadczymy swoim Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym zróżnicowane usługi, przetwarzamy Twoje dane w różnych celach i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te wiadomości odnosząc się do celu, w jakim będą przetwarzane Twoje dane.

Założenie Konta oraz uwierzytelnienie Użytkownika w Serwisach

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym, to znaczy adres e-mail oraz ustawione hasło.

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust.1 lit. b RODO)

Usługi niewymagające założenia Konta

Rodzaje usług: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta, takich jak: pytania do sprzedającego, wyceny, poradniki, porady telefoniczne.

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak adres e-mail, którym posługujesz się kontaktując się z nami, numer telefonu, z którego kontaktujesz się z nami.

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. (art. 6 ust.1 lit. b RODO)

Usługi wymagające założenia Konta

Rodzaje usług: Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta Klienta, należą do nich: zawarcie umowy sprzedaży, realizacja zamówienia, reklamacje, rękojmia, dostawa.

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakładaniu Konta Klienta, takie jak adres e-mail, hasło. Dane potrzebne do utworzenia Twojego zamówienia i realizacji oraz wysyłki, takie jak: Imię i Nazwisko, adres, numer telefonu podany na Serwisie allegro.

Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust.1 lit. b RODO)

2. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane zawarte na Twoim Koncie Klienta, takie jak: Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Wykorzystujemy również dane dotyczące zgłaszanej szkody, historii zakupów oraz danych dołączonych do wniosku.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. b RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług.

3. Komu udostępniamy Twoje dane?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy:
są to firmy kurierskie: InPost, DPD, DHL, które zajmują się profesjonalnie dostarczeniem zakupionego towaru do Twojego domu, w tym
celu przetwarzamy Twoje Imię i Nazwisko, adres, oraz numer telefonu kiedy jest wymagany dla dostawy.

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych:  imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

5. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym lub drogą elektroniczną na adres as@jbw.com.pl . Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach Konta, po zalogowaniu się do Serwisu.

Prawo do wycofania zgody: Masz prawo do wycofania każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Sklepu Internetowego, jak również podczas korzystania z usług nieodpłatnych, korzystania z usługi Newsletter.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust.3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych: przysługuje Ci prawo aby w dowolnym momencie żądać zaprzestania wykorzystania Twoich danych osobowych, Administratorowi nie wolno w tym wypadku kontynuować przetwarzania danych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych i uzasadnionych podstaw, które będą ponad Twojej, prawnej wolności, lub w wypadki dochodzenia i obrony roszczeń.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych: masz prawo żądać usunięcia wszystkich Twoich danych z Serwisów, lub do usunięcia niektórych danych. W wypadku żądania całkowitego usunięcia danych będziemy traktować żądanie równoznacznie z usunięciem Konta Klienta.
Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

– wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

– Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

– Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

– gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia
prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

–  gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

– gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych: masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz dostępu do informacji w jakich celach je przetwarzamy. Ponadto możesz uzyskać informacje dotyczące:

– kategorii przetwarzanych danych;

– informacje o odbiorcach, osobach trzecich, którym dane zostały udostępnione;

– w miarę możliwości, planowanego czasu przechowywania danych;

– możliwości usunięcia, ograniczenia dostępu, ograniczenia wykorzystania Twoich danych przed Administratora;

– możliwości dostarczenia Tobie kopii przechowywanych danych osobowych drogę elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych: Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w ustawieniach swojego Konta Klienta. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

6. Pliki Cookie

Strony internetowe korzystają częściowo z tak zwanych plików cookie. Nie powodują one żadnych szkód na Państwa komputerze ani też nie zawierają wirusów. Ich celem jest zwiększanie przystępności naszej witryny dla użytkownika, a także poprawa jej sprawności oraz bezpieczeństwa Cookies to małe pliki tekstowe, które są przesyłane do Państwa komputera i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość ze stosowanych przez nas plików cookie to tzw. „cookie sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty na stronie. Pozostałe pliki cookie pozostają zapisane na Państwa komputerze do momentu ich usunięcia. Dzięki nim jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa przeglądarkę podczas kolejnych odwiedzin naszej witryny.

W ustawieniach swojej przeglądarki mogą Państwo wybrać opcję informowania o zapisaniu plików cookie oraz zezwolić na ich stosowanie tylko w danym przypadku, całkowicie ograniczyć ich zapisywanie lub określić wyjątki od tej reguły, a także aktywować automatyczne usuwanie w momencie zamknięcia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności niniejszej witryny.

7. Newsletter
W celu subskrypcji newslettera dostępnego na stronie muszą Państwo podać nam swój adres e-mail oraz informacje, które umożliwią nam zweryfikowanie, czy rzeczywiście należy on do Państwa oraz czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie będą gromadzone. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu przesyłania Państwu żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystywanie do przesyłania newslettera można cofnąć w dowolnym momencie, przykładowo za pośrednictwem linka służącego do rezygnacji z newslettera dostępnego w treści newslettera.