REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  https://sklep.jbw.com.pl

 

Spis treści:

§ 1. Postanowienia ogólne
§ 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży
§ 4. Płatność, dostawa, odbiór towarów
§ 5. Reklamacje
§ 6. Odstąpienia od umowy / zwroty
§ 7. Dane osobowe
§ 8. Regulacje dotyczące zawierania i wykonywania umów sprzedaży z klientami będącymi przedsiębiorcami
§ 9. Treści reklamowe i pliki „COOKIES”
§ 10. Opinie
§ 11. Informacje dodatkowe

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów za sklepu internetowego https://sklep.jbw.com.pl i w szczególności reguluje:
  a. warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży,
  b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  c. zasady korzystania przez konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny,
  d. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2 Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

CENA – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierającą niezbędny podatek VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcie składania zamówienia w sklepie. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.

DOSTAWA – powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca zleca wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej https://sklep.jbw.com.pl umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej https://klep.jbw.com.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę i która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

REJESTRACJA – utworzenie w systemie sklepu internetowego konta klienta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji konta.

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy działający pod adresem https://klep.jbw.com.pl.

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom formularza zamówienia (w przypadku składania zamówień przez klientów niezarejestrowanych). W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA, ADMINISTRATOR DANYCH – Biuro Inżynierskie JBW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, adres rejestrowy ul. Podgórze 14a, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP: 8831728872, REGON: 891493685, KRS: 0000172603, numery telefonów 74 8669568, 694 301 505, e-mail: as@jbw.com.pl.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.3 Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski. W celu złożenia zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia.
1.4 Towary dostępne w sklepie internetowym są nowe, chyba że w treści opisu przedmiotu Usługodawca wyraźnie zaznaczył że pochodzi np.: ze zwrotu od klienta itp.

§ 2. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

2.1. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
2.2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:
2.2.1. Usługa „konto Klienta”:
1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu konta Klienta w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji.
2. Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, pełny adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło).
3. Klient, który dokonał rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienia oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli zaznaczył opcję „Newsletter”)
4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.2.2. Usługa „interaktywny formularz”:
1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie produktu do koszyka).
2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.

2.2.3. Usługa Newsletter:
1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie sklepu internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się” w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę subskrypcji.
2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.3.  Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
2.3.1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.
2.3.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy as@jbw.com.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (JBW sp. z o.o., ul. Magnoliowa 25, 55-040 Bielany Wrocławskie).
2.3.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
2.3.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
2.3.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze sklepu internetowego Sprzedawcy.
2.3.4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz § 7 Regulaminu).

§3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie sklepu internetowego i zalogowaniu się,
b) złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „zakupy bez rejestracji”;
3.2. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów sklepu internetowego polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie. W tym celu Klient sklepu proszony jest o wskazanie sposobu zapłaty, dostawy, podanie adresu do dostawy (jeżeli jest inny niż podany podczas rejestracji). Jeżeli treść zamówienia odpowiada Klientowi należy złożyć zamówienie poprzez kliknięcie w pole „Zamawiam i płacę”
3.3. W przypadku wyboru „zakupu bez rejestracji”, po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka”, po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka” i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienie Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do paragonu imiennego bądź faktury oraz danych do wysyłki. Następnie Klient proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności przelewem. Dla klientów bez rejestracji nie ma możliwości wysyłki towaru za pobraniem.  Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych o zamówieniu. Jeżeli treść zamówienia odpowiada Klientowi należy złożyć zamówienie poprzez kliknięcie w pole „Zamawiam i płacę”
3.4. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT to w chwili składania Zamówienia: za pośrednictwem formularza Zamówienia powinien zaznaczyć pole „Chcę otrzymać fakturę” i uzupełnić wszystkie niezbędne dane do jej wystawienia.
3.5. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
3.6. W trakcie składania zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.
3.7. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” lub w inny z równoważnym sformułowaniem.
3.8. Po otrzymaniu przez system sklepu internetowego zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
3.9. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system sklepu internetowego (§3.7 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
3.10. Zamówienie złożone przez Klienta, a niepotwierdzone przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.
3.11 Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową zatytułowaną „Status twojego zamówienia został zmieniony na: w realizacji”
3.12. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość, o której mowa w pkt. 3.10 niniejszego regulaminu). W przypadku wyboru płatności przelewem za pośrednictwem wybranego agenta rozliczeniowego (PayU, Przelewy24) lub płatności bezpośrednio na konto firmowe, przystąpienie do realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności na rachunku sprzedawcy. Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni będą anulowane.
3.13. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą:
a) telefonicznie (nr tel. 604 869 351 lub 694 301 505),
b) drogą mailową (e-mail: as@jbw.com.pl),
c) za pomocą Panelu Klienta (dotyczy jedynie zarejestrowanych Klientów).
3.14. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta sklepu internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-17.00
3.15. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§4 PŁATNOŚĆ, DOSTAWA, ODBIÓR
4.1 Płatność
4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.
4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
a) płatności za pobraniem,
b) bezgotówkowej :
– płatność przelewem na rachunek firmowy: 74 1090 2327 0000 0001 0137 4733 Santander Bank Polska S.A.
– płatność za pośrednictwem wybranego agenta rozliczeniowego: Przelewy24 i PayU
4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.2. Dostawa
4.2.1. Zamówienia złożone przez klientów Sklepu internetowego kompletowane są przez Sprzedawcę w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 10 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.
4.2.2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
4.2.3. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 8 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z § 3.10 Regulaminu.
4.2.4. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.
4.3. Odbiór towarów
4.3.1. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenie stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika. Wszystkie przesyłki wysyłane ze sklepu internetowego są ubezpieczone do pełnej kwoty produktów.
4.3.2. W przypadku kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu, bądź doznała ubytku, przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.
4.3.3. Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawiona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
4.3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 5 DANE OSOBOWE
5.1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, ale niezbędne do wykonania danej umowy. Do umów zawartych w ramach działalności sklepu internetowego zaliczamy:
a) zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,
b) prowadzenie konta Klienta po uprzedniej rejestracji na stronie sklepu internetowego.
5.2. Administrator danych wymaga podania jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zawartej w ramach działalności sklepu internetowego. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
5.3. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.
5.4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:
a) wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych – w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
b) wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w sklepie internetowym – w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
5.5. Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
5.6. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).
5.7. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których w/w dane zostały zebrane.
5.8. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
5.9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
5.10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.
5.11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: as@jbw.com.pl bądź listownie na adres siedziby firmy.

§ 6 REKLAMACJE
6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę i dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:
JBW sp. z o.o., ul. Magnoliowa 25, 55-040 Bielany Wrocławskie.
6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie i wysłanie jej na adres e-mail as@jbw.com.pl lub listownie na adres: JBW sp. z o.o., ul. Magnoliowa 25, 55-040 Bielany Wrocławskie. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak numer zamówienia,  data sprzedaży, numer telefonu, adres mailowy, opis wady produktu wypełniając formularz reklamacyjny będący załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6.1.4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
6.1.5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres zamieszkania lub adres e-mail, lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
6.1.6. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej (jeśli została dołączona do produktu). Jednocześnie gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy:
6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego należy składać na adres mailowy as@jbw.com.pl bądź listownie na adres sklepu:
JBW sp. z o.o., ul. Magnoliowa 25, 55-040 Bielany Wrocławskie.
6.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.
6.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, wypełniając formularz odstąpienia od umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie w/w formularza przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:
JBW sp. z o.o., ul. Magnoliowa 25, 55-040 Bielany Wrocławskie
lub mailowo na adres: as@jbw.com.pl.
7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia otrzymania produktu.
7.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową z potwierdzeniem otrzymania ww. oświadczenia.
7.4. W razie odstąpienia od umowy – umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.
7.5. Sprzedawca dokona zwrotu kosztów zakupionego towaru bez kosztów jego dostawy do Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot w/w płatności zostanie zlecony do 7 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwracanego pełnowartościowego towaru.
7.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
7.8.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
7.8.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
7.8.3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
7.9. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi pouczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej lub papierowej.
7.10. Sprzedawca nie przyjmuje paczek – zwrotów za pobraniem.

§ 8 REGULACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY Z KLIENTAMI BĘDĄCYMI PRZEDSIĘBIORCAMI
8.1. Poniższe regulacje odnoszą się do zawierania i wykonywania umów sprzedaży dokonywanych z Klientami będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), z wyłączeniem przedsiębiorców na prawach konsumenta, tj. osób fizycznych zawierających umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
8.2. Poniższe regulacje mają w stosunku do Klientów określonych w § 8.1 Regulaminu pierwszeństwo przed innymi postanowieniami Regulaminu.
8.3. W stosunku do Klientów określonych w § 8.1 Regulaminu Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne formy płatności, a także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub w określonej części. To uprawnienie Sprzedawcy nie jest ograniczone wcześniejszym wyborem formy płatności dokonanym przez Klienta o którym mowa w § 8.1 Regulaminu.
8.4. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem o którym mowa w § 8.1 Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta określonego w § 8.1 Regulaminu żadnych roszczeń, poza zwrotem faktycznie dokonanych płatności.
8.5. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z Klientem, o którym mowa w § 8.1 Regulaminu z chwilą przekazania przewoźnikowi przesyłki z zamówieniem, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z przedmiotem zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie, utratę, ubytek lub uszkodzenie przedmiotu zamówienia powstałe od momentu przekazania przedmiotu zamówienia przewoźnikowi.
8.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkty wobec Klienta wskazanego w § 8.1 Regulaminu zostaje wyłączona.
8.7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem wskazanym w § 8.1 Regulaminu zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 9. TREŚCI REKLAMOWE i pliki COOKIES
9.1. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.
9.2. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy (Klienta) ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
9.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
9.4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§ 10 OPINIE
10.1 Usługobiorca w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo wyrażać opinię na temat produktów zamieszczonych na sprzedaż w Sklepie Internetowym.
10.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia całości lub części opinii. W szczególności nie zostaną umieszczone opinie zawierające wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.); obrażające osoby, narodowości, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego); zawierające informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego). Nie zostaną umieszczone opinie, które zawierają linki do prywatnych stron www, zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, zawierających uwagi skierowane do obsługi sklepu. Opinia wysłana wielokrotnie publikowana jest tylko raz.
10.3. Za skutki działań Usługobiorcy polegających na umieszczaniu opinii w Sklepie Internetowym odpowiedzialność ponosi wyłącznie Usługobiorca podejmujący takie działania.
10.4. Usługobiorca korzystając ze Sklepu Internetowego poprzez umieszczanie opinii lub jakichkolwiek innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest uprawniony do takich działań.

§ 11 INFORMACJE DODATKOWE
11.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą których Klient korzysta ze sklepu, as.pasaz24.pl i sklep.jbw.com.pl spełniały co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Usługodawcę:
11.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
11.1.2. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0 lub Mozilla Firefox w najnowszej dostępnej wersji lub Google Chrome w najnowszej dostępnej wersji lub przeglądarki kompatybilne z wyżej wymienionymi – w ich najnowszych wersjach.
11.1.3. Rozdzielczość monitora co najmniej 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit.
11.1.4. Posiadanie przez Klienta konta e-mail.
11.2. Informacja dla Klienta sklepu as.pasaz24.pl oraz sklep.jbw.com.pl w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:
11.2.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”, lub innego z równoważnym sformułowaniem Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku niezgodności należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt – mailowy as@jbw.com.pl lub telefoniczny pod numerem 694 301 505 (opłata standardowa wg właściwego operatora).
11.3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
11.3.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
11.3.1.1. poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy,
11.3.1.2. poprzez przesłanie w formie elektronicznej Klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
11.3.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.
11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
11.5. Zmiany w regulaminie:
11.5.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
11.5.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
11.5.3.  Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.
11.6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
11.7. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
11.8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do regulaminu

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Załącznik nr 2 do regulaminu

Formularz reklamacyjny dla umowy zawartej na odległość